מעוף צפון - ייעוץ וליווי עסקי - הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים‎
מומלץ למלא את הטופס באמצעות אחד מהדפדפנים הבאים: כרום, פיירפוקס, מיקרוסופט אדג' החדש

 • המסמך מנוסח בלשון זכר, אך מתייחס לשני המינים כאחד.
 • הצהרת היזם/העסק

  1. אני מצהיר בין כיזם ובין כנציגו המורשה של העסק הפונה לקבלת שירותי סיוע המפורטים ב"תקנון שירותי הסיוע", אשר מפורסם באתר משרד הכלכלה והתעשייה כי קראתי את התקנון, הבנתי את חובותיי במסגרת קבלת השירותים ואני מתחייב לפעול על פיו.
  2. ידוע לי כי תקנון שרותי הסיוע מתעדכן מעת לעת ומשום כך ייתכנו שינויים בתקנון אשר ישפיעו על שירותי הסיוע שאני מקבל. שינויים אלו חלים על כלל סניפי המעוף ללא הבחנה בין המפעילים השונים. להלן הקישור ל "תקנון שירותי הסיוע" באתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים.
  3. אני מצהיר כי ניתנה לי אפשרות לפנות אל נציג המעוף, אל מנהל ליווי עסקי לשם קבלת הבהרות ו/או הסבר נוסף, מקיף ומלא אודות שירותי הסיוע, חובותיי, אופן התשלום וכיוצ"ב.
  4. אני מצהיר כי כיזם או כנציגו המורשה של העסק, הכל לפי העניין לא מקבל שירותי סיוע כלשהם מאחד גופי הממשלה הזהה במהותו לאחד השירותים המפורטים בתקנון שירותי הסיוע, זאת ועוד, אני מצהיר כי אעמוד בתנאי הסף הקבועים לכל תכנית בעת הגשת בקשת סיוע.
  5. אני מתחייב לשלם עבור שירותי הסיוע כל תשלום המפורט בתקנון שירותי הסיוע לרבות תשלום עבור פגישת המיפוי העסקי, במידה ונדרש, וכן ליועצים ו/או למפעיל. דמי ההשתתפות ישולמו באופן מלא ובמועדים הנדרשים, הכל בהתאם לאמור בתקנון.
  6. אני מצהיר כי אני מקבל על עצמי כיזם או בשם העסק כנציגו המורשה, את מלוא האחריות בקשר לקבלת שירותי הסיוע, לרבות ובפרט ביחס להשלכות על פעילות המיזם/העסק לרבות אך לא רק השלכותיו המשפטיות, הכלכליות, העסקיות של שירותי הסיוע, ומוותר על כל טענה ו/או דרישה נגד מעוף ו/או מנהל ליווי עסקי ו/או מדינת ישראל (לרבות משרד הכלכלה והתעשייה ו/או הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים) וזאת בין היתר לנוכח שותפותי המלאה בביצוע פגישת מיפוי עסקי, במידה ונדרש, בבחירת היועץ, בפעילות הייעוץ/ההדרכה ובמימוש שירותי הסיוע.
  7. לצורך קבלת שירותי הסיוע, הכוללים ייעוץ - אני מצהיר שידוע לי כי עליי לחתום על הסכם התקשרות פרטני מול היועץ נותן השירות, ובתוך כך להסדיר את כלל תנאי ההתקשרות, לרבות התמורה עבור קבלת שירות הייעוץ ותנאי התשלום.
  8. אני מצהיר, כי ידוע לי שהמעוף, וספקי שירותי הסיוע, לרבות היועצים והמרצים, הינם גורמים עצמאיים ואינם פועלים בגדר שליחים ו/או עובדים ו/או סוכנים ו/או סוכני משנה ו/או מיופי כח בכל צורה ואופן האחד כלפי משנהו. יחד עם זאת מובהר כי ככל שמדובר בתפקידי מנהל ליווי עסקי - יפעל מנהל ליווי עסקי כזרועו של המפעיל.
  9. כמו כן, ומבלי לגרוע מן האמור אני מצהיר כי ידוע לי כי המפעיל ו/או מנהל ליווי עסקי ו/או ספקי שירותי הסיוע (יועצים ומרצים) אף אינם בגדר שליחיה ו/או סוכניה ו/או עובדיה ו/או מיופה כוחה של מדינת ישראל (לרבות, משרד הכלכלה והתעשייה ו/או הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים).
  10. בהתאם ובכפוף לסעיף 7 לעיל, אני מצהיר כי פעילות כל מי מהגורמים המפורטים לעיל דהיינו המפעיל ו/או ספקי שירותי הסיוע (היועצים/המרצים) ו/או מדינת ישראל הינה בגדר פעילות עצמאית אשר אין בה לחייב כל צד מבין הצדדים כאמור בגין פעילותו של צד אחר. אני מצהיר כי לנוכח האמור לא יהיה בכל המצגים ו/או התחייבויות שייתן מי מהצדדים ליצור חבות של צד אחר אשר לא הציג במישרין מצג ו/או לא התחייב במישרין בהתחייבות.
  11. אני הח"מ מצהיר כי אני נמנה על אחת האוכלוסיות כפי שהן מפורטות בנספח ב' לתקנון שירותי הסיוע:

   אוכלוסיית מיעוטיםאוכלוסייה חרדיתמחזיק תעודת משרת מילואים פעילאדם עם מוגבלותאף אחד מהנ"ל
   על מנת לבדוק שייכות לאחת האוכלוסיות יש להקליק > נספח אוכלוסיות, הגדרות ואסמכתאות

  12. .אני מאשר בחתימתי נכונות הפרטים שמולאו בשאלון, במידה ונדרש, ואת הצהרותיי לעיל
  13. .אני מתחייב לפנות לנציג הרלוונטי במעוף ולעדכן אותו במידה ויחולו שינויים באחד או יותר מהפרטים שמולאו על ידי בשאלון זה
  14. אני מאשר/ת קבלת עדכונים מהסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים וממעוף.
  15. חתימת מנהל העסק/היזם המצהיר בשם שם העסק (שם העסק/היזם) והרשאי לחייבו בחתימתו, כלהלן:
  חתימה:

  שדה זה אינו רלוונטי ליזם

  הצהרה בדבר עמידה בהוראת אחריות חברתית כאמור בהוראת מנכ"ל 0.4

  אני מעסיק/ה מעל 2 עובדים, במועד הגשת הבקשה.

  מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת כדלקמן בתמיכה לבקשה לסיוע שהגשתי .(להלן: "בקשת הסיוע") המבקש ובעל שליטה בו לא הורשעו בשלוש השנים שקדמו להגשת הבקשה לקבלת הסיוע ממשרד הכלכלה בעבירות הסעיפים הבאים לחוק העונשין, התשל"ז - 1977: סעיף 239 (תצהיר שקר), סעיפים 290 עד297 (עבירות שוחד), 383 עד 393 (עבירות גניבה) ו-414 עד 438 (עבירות מרמה, סחיטה ועושק) ולמיטב ידיעתם לא מתנהלים נגדם הליכים פליליים בחשד לביצוע העבירות כאמור נכון למועד הגשת הבקשה לקבלת הסיוע ממשרד הכלכלה והתעשייה . לעניין תצהיר זה- "בעל שליטה"- מי שהינו בעל אמצעי שליטה כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי) התשמ"א 1981. בעלי השליטה במבקש הינם :

  חתימת המצהיר/ה

  חתימה:

  נא לכלול כאן את הקבצים המצורפים לטופס (נא להעלות קובץ עד משקל 4 מ"ב)

  יש לצרף את התעודות הרלוונטיות: תעודת משרת מילואים פעיל, תעודת נכה, טופס 102 עבור עסק עם 5 עובדים ומעלה

  צרו אתנו קשר